2024ರ ಹಯಕ್ಕೆ ಉಗಾದಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಮೃಥಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರು ಆನಂದದಿಂದ ಕರಾಗೊಡಲಿ. ಹಯಿದಲಿ!

2024ರ ಉಗಾದಿಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡಿತೆಂದು ಹಂಬಲವಾಗಿತೆಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಗತಿಗಳ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿತ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪರಿಚಯ:

ಉಗಾದಿ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ, ನವವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೂರನೇ ಯುಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆಚರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಏಕೆ ಸರ್ವದೋಷ ನಾಶಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದರೆ ಸಲ್ಲಿಗ್ರಾಮ ಓದಿನ ಪ್ರಥಮ ಗುರುವಾದ ಉದಯ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಸಕಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಶಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಗ್ರಾಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜೆಯನ್ನಾಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು:

  • ಮಂಗಳ ಗೌರೀ ಪೂಜೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಈ ಪೂಜೆಯ ಸಹಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಪದ್ಯ ಪಾರಾಯಣ: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎನ್ಪಂತೂ ವೈಷ್ಣವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

  • ಹಟ್ಟನೆನತೆ: ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟನೆನತೆಯ ತೆರೆಯು ಹಾಡುವುದೇ ಒಂದು ರಿತಿ.
  • ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರಾವಣ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ.
  • ಹರಿ ಕಥೆ ಪಾಠ: ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರಾವಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠನೀಯ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವ:

ಉಗಾದಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಆಗಿದೆ. ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷೋತ್ಸವ ತಿಳಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು:

  • ಹೂವಿನ ಹಬ್ಬದ ಸರಂಜಾಮು: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ತರುವ ದೃಢ ಮೂಲರೂಪ ಇದು.
  • ಋಷಿ ಪಂತ್ಯ: ಮುಖ್ಯವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಳ ತೆರೆಗಳ ಢಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಉಗಾದಿ ಹಾಡುಗಳು: ಉಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಣೆಗಟ್ಟಲು ದೈತ್ಯನ ತೈಲ ಪ್ರಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಣನೆ:

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಏರಿಪೂವು, ಹಸಿರು, ಕಣಿಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಹೋದ ಕಣಿವೆ, ವೀಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷುರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು:

ಈ ಉತ್ಸವವು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೃಢ ಕೇಂದ್ರಪಡೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒದರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಃಸಂಬಂಧಜಾಳವನ್ನು ಪ್ರಣೀತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಉಗಾದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮನಶ್ಶಾಂತಿ, ಸುಕೃತಾಚ್ಯುತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳ ಹಡಕು ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಒಖಿಸಿಕೊಡುವುದು ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಶುಭವಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಭ್ಯಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ್ಯಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜಲವಾಹಾನ, ಑ಯಿಲಿಂಗ್ ಆದಿಗಳು ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ್ಯಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

**ಉಗಾದಿ ಹಬ್

Your email address will not be published. Required fields are marked *